يك نصيحت پدرانه!

PEDAR

پدر : خوب هر چی ملا یادت داده رو ول کن فقط یک گناه وجود داره اونم

دزدیه و السلام .هر گناه دیگه ای هم نوعی دزدیه . اگر مردی رو بکشی

یک زندگی رو می‌دزدی حق زنش رو از داشتن شوهر می‌دزدی .وقتی

دروغ می‌گویی حق کسی رو از دانستن حقیقت می‌دزدی وقتی تقلب

می‌کنی حق رو از انصاف می‌دزدی. می‌فهمی… ؟