بدترين عكسي كه تا حالا ديدم!

يادم نيست كدام سايت خارجي بود؟ شب بود از ديدنش خيلي جا خوردم! اولش باورم نشد اما عكس واقعي بود! حالم بهم خورد و خيلي گريه كردم و هر وقت مي بينمش نمي توانم جلوي بغض خودم را بگيرم! دلم به اين 12 نفري كه ايستادن خيلي بيشتر مي سوزه تا آنهايي كه به هر دليل اينطور…

اگر جهنم نبود …

Pic 0007