راه های شناخت دوست

ابله ترين دوستان
ابله ترين دوستان ما، خطرناک ترين دشمنان هستند.سقراط

دوست يا برادر
پرسيدم دوست بهتر است يا برادر ؟ گفت دوست برادري است که انسان مطابق ميل خود انتخاب مي کند . اميل فاگو

images_0991[1]

شر دوست
خدايا ! مرا از دوستانم محافظت بفرما . چون مي دانم چگونه خويشتن را در مقابل دشمنانم حفظ كنم ! . ولتر

رابطه دشمن و دوست
آنکه از دشمن داشتن مي ترسد ، هرگز دوست واقعي نخواهد داشت . هزلت

دوست واقعي
دوست واقعي کسي است که دستهاي تو را بگيرد ولي قلب ترا لمس کند . مارکز

تاثیر دوست
صفات هر کس مربوط به محسنات و نقايص اخلاقي دوستان اوست. کارلايل

رفیق بازی
هرگز بخاطر دوستت ، از انجام وظيفه اي چشم مپوش. سن لانبر

نگه داشتن دوست
دوست مثل پول ، بدست آوردنش از نگه داشتنش آسان تر است. باتلر

توبیخ دوست
دوستان را در خلوت توبيخ کن و در ملاءعام تحسين . اسکاروايلد

بعضی
بعضي ها طوري هستند که دوستانشان هرقدر از آنها پايين تر باشند بيشتر دوستشان دارند . چترفيلد

دوستان تو
همه كساني كه با تو مي خندند دوستان تو نيستند. مثل آلماني

بهترین چیز جهان
چيزي در جهان بهتر از دوست واقعي نيست . آکويناس

پایداری در دوستی
در دوستي درنگ کن ، اما وقتي دوست شدي ثابت قدم و پايدار باش . سقراط

فاصله با دوستان
براي آنکه همواره دوستانمان را نگاه داريم بهتر است همواره فاصله و بازه اي ميان خود و آنها داشته باشيم .

دوستی و خانواده
دوستان عبارت از خانواده اي هستند که انسان اعضاي آن را به اختيار خود انتخاب کرده است . آلفونس کار

دوست نيكو
نشان دوست نيكو آن است كه خطاي تو بپوشد و تو را پند دهد و رازت را آشكار نكند .