علی را چه بنامم ؟!

علی را چه بنامم چه بنامم
علی را چه بخوانم

Ali

علی دست خدا بود
علی مست خدا بود

علی پرتو خورشید امامت
علی عطر خوش باغ کرامت
علی قامت مردی به قیامت
چه گویم که در این مرحله گنگ است زبانم

خدا خواست که خود را بنماید
در جنت خود را به رخ ما بگشاید
علی رهبر مردان صفه بود
علی آینه پاک خدا بود
علی معنی تسلیم و رضا بود
علی زینت شبهای دعا بود
دوید است عجب مهر علی در رگ جانم

علی گر چه خدا نیست
ولی کن ز خدا نیز جدا نیست
برو سوی علی تا که وفا را بشناسی
ببر نام علی تا که صفا را بشناسی
اگر ایینه خواهی که ببینی رخ حق را علی را بنگر تا که خدا را بشناسی
چه گویم سخن از او که نگنجد به بیانم

علی عطر حقیقت
علی مرد طریقت
علی مرحم دلهای خراب است
ره کوی علی راه ثواب است
اگر راه علی را نروی نقشه تو نقش بر اب است
ندانم که سخن را به چه وادی بکشانم